Biuro rachunkowe FISCALIA świadczy następujące usługi :


1. Rejestracja działalności gospodarczej osób fizycznych, spółek osobowych, spółek prawa handlowego, w tym:

 • składanie wniosku i odbieranie decyzji o nadaniu numeru REGON,
 • rejestracja firmy w urzędzie skarbowym i Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych,
 • składanie stosownych formularzy w przypadku likwidacji działalności.


2. Prowadzenie ksiąg rachunkowych:

 • prowadzenie ksiąg zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości w zakresie księgi głównej, ksiąg pomocniczych, ewidencji środków trwałych i wyposażenia, prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku VAT,
 • sporządzanie zestawień miesięcznych oraz wyliczanie zobowiązań podatkowych,
 • sporządzanie rachunku zysków i strat, bilansu, informacji dodatkowej do bilansu, sporządzanie i składanie deklaracji podatku dochodowego i podatku VAT,
 • opracowywanie wniosków kredytowych,
 • sporządzanie sprawozdawczości GUS,
 • aktualizacja danych o przedsiębiorstwie w GUS, Urzędach Skarbowych i ZUS,
 • reprezentowanie klienta na podstawie udzielonego pełnomocnictwa przez urzędem skarbowym, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i innymi instytucjami.


3. Podatkowa książka przychodów i rozchodów:

 • ewidencjonowanie dokumentów źródłowych,
 • kwalifikacja dowodów księgowych, określanie sposobu ich ujęcia w książce przychodów i rozchodów,
 • ewidencjonowanie dokumentów źródłowych na potrzeby rozliczeń VAT,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
 • doradztwo w zakresie wyboru formy opodatkowania,
 • sporządzanie deklaracji na potrzeby podatku VAT i rocznych deklaracji podatku dochodowego oraz obliczanie należnych zaliczek na podatek dochodowy i VAT,
 • reprezentacja klienta przed urzędami na podstawie uzyskanego pełnomocnictwa.


4. Ewidencja ryczałtowa (ewidencja przychodów):

 • ewidencjonowanie dokumentów źródłowych w zakresie ewidencji przychodów i rozliczeń VAT,
 • obliczanie miesięcznych zaliczek na poczet zryczałtowanego podatku dochodowego i sporządzanie deklaracji VAT,
 • reprezentacja klienta przed urzędami na podstawie uzyskanego pełnomocnictwa.


5. Kadry i płace:

 • prowadzenie akt osobowych,
 • kontrola terminów przeprowadzania okresowych badań lekarskich pracowników oraz szkoleń BHP,
 • sporządzanie list płac i pasków wynagrodzeń,
 • obsługa ZUS – sporządzanie i przekazywanie do ZUS drogą elektroniczną deklaracji, sporządzanie dowodów wpłat, rejestracja pracowników, sporządzanie miesięcznych raportów dla pracowników – ZUS RMUA,
 • rozliczanie podatku dochodowego za pracowników, sporządzanie kart wynagrodzeń i deklaracji PIT-11,
 • wypełnianie wszelkich dokumentów związanych z zatrudnieniem pracownika oraz dokumentów dotyczących przebiegu zatrudnienia,
 • sporządzanie gotówkowych dowodów wpłat lub przelewów wynagrodzeń na rachunki bankowe pracowników.


6. Szkolenia BHP wstępne i okresowe dla pracowników i pracodawców


7. Sporządzanie wszelkich dowodów wpłat na zobowiązania podatkowe i przekazywanie w/w płatności za pośrednictwem Poczty Polskiej.

8. Inne usługi na zlecenie klientów związane z prowadzona przez nich działalnością gospodarczą.


9. Możliwość dojazdu do klientów po odbiór dokumentów źródłowych.

Biuro rachunkowe, księgi rachunkowe, kadry, książka przychodów i rozchodów, wypełniane wniosków, płace, finanse, księgowość, podatki, pit, rozliczenia zus, rozliczenia roczne, deklaracje, ewidencja ryczałtowa.